SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

W PSZOWIE

 

Przewodnicząca - Aleksandra Ciwis-Dronszczyk

Z-ca przewodniczącej - Bożena Stawarska

Sekretarz - Janina Gendziak

Skarbnik - Ewa Reś

Komisja rewizyjna:

 Hanna Stedin, Justyna Kaziszyn, Jagoda Franiczek